CAPS NEW WIT op ROOD 100M90Y (1).png
ESF volledig logo.png
deze website gebruikt cookies

Om jouw gebruikservaring te optimaliseren, maakt onze website gebruik van cookies. Door verder te surfen ga je hiermee akkoord.

Lees meer over ons privacybeleid

TANK NU OOK OVERAL

DUURZAME ENERGIE

"Aanbieder van innovatieve mobiliteitsoplossingen via een professioneel netwerk van tankstations met een duidelijke commitment naar duurzaamheid."

TANK NU OOK OVERAL

DUURZAME ENERGIE

Versie van 11/09/2020

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

CAPS FUELCARD / CAPS ROUTEX CARD

 

Voorwerp

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de tankkaart hierna genoemd CAPS Fuelcard(voor brandstoffen) of CAPS Routex Card (voor brandstoffen en services) in Europa in het CAPS netwerk en samen hierna genoemd ‘CAPScard’ en uitgegeven door G&V Servicestations Nv–vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0461.054.460en waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te 8520 Kuurne (België), Harelbeeksestraat 120 –of één van haar gelieerde bedrijven, hierna ‘G&V’.

 

Door het invullen van het CAPScard-aanvraagformulier of het op andere wijze aanvragen van de CAPScard, erkent en garandeert u dat u handelt als ondernemer/handelaar of voor rekening van een handelsvennootschap.

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen G&V en uof de vennootschap die uvertegenwoordigt (‘klant’), in het kader van uw gebruik vande CAPScard.

 

 

Producten

 

Met de CAPS Fuelcard kunnen volgende producten en diensten, volgens de ingestelde limitering, aangeschaft worden in het CAPS netwerk:

 

 • Diverse soorten brandstoffen

Met de CAPS Routex Card kunnen volgende producten en diensten, volgens de ingestelde limitering, aangeschaft worden in het Routex netwerk:

 

 • Diverse soorten brandstoffen
 • Smeermiddelen en diensten aangeboden in de tankstations van het netwerk
 • On Road Services zoals tol, wegentaksen, parking,etc.

 

CAPScard gebruik

 

De CAPScard blijft eigendom van G&V en kan niet overgedragen worden aan derden zonder voorafgaandelijke toelating van G&V.

 

De CAPS Fuelcardblijft 60 maanden geldig en dit tot het einde van de maand die op de kaart vermeld staat onder het formaat MM/YY. Voor de CAPS Routex Card is dit 36 maanden.

 

2 maand voor de vervaldatum krijgt de klant een automatisch schrijven voor de vervanging en eventuele aanpassing van de kaarten. Deze worden enkel vervangen/aangepastna bevestiging door de klant.

 

Een nieuwe tankkaart wordt pas geactiveerd na ontvangstmelding van de kaart en de PIN-code door de klant.

 

De tankkaart is kosteloos, maar bij vervanging wegens verlies, diefstal of beschadiging behoudt G&V zich het recht een fee van 10 €/kaart aan te rekenen.

 

Voor de CAPS Routex Card wordt een maandelijkse fee van 4 € aangerekend voor het ter beschikking stellen van de kaart (zelfs indien ze niet werd gebruikt).

 

Iedere CAPScard is voorzien van een code en de klant verbindt zich ertoe de kaart niet aan andere personen uit te lenen en de code strikt geheim te houden. Indien blijkt dat de klant niet al het mogelijke deed om deze code geheim te houden, dan is enkel de klant verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien, met vrijwaring ten opzichte van G&V. BV: PIN-code bewaren bij de kaart, zichtbaar ingeven op een terminal, codes doorgeven, ...

 

De klant vrijwaart G&V van alle eventuele klachten die in dit geval uit het misbruik van de CAPScard kunnen voorkomen.

 

Een nieuwe tankkaart wordt pas geactiveerd na ontvangstmelding van de kaart en de PIN-code door de klant.

 

De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de CAPScard en zal de nodigemaatregelen treffen om verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de PINcode te voorkomen. Dit houdt ook in dat de klant hiermee erkent dat hij alle transacties van de aan hem toegekende tankkaarten zal betalen zelfs in geval van verlies of diefstal. De klant dient G&V onmiddellijk op de hoogte te brengen bij verlies of diefstal van de kaart. Na schriftelijke ontvangst van de melding van het verlies of diefstal blijft de klant aansprakelijk voor de betaling van de met de kaart gedane transacties, ditechter niet langer dan24 uurbij verrichtingen binnen België en 48 uur bij verrichtingen buiten België, dit met uitzondering van weekend-en feestdagen.

 

Blokkering van een tankkaart via het online-systeem gebeurt binnen de 4 uren.

 

Partijen komen overeendat de bepalingen van het boek VII van het wetboek economisch recht (WER) niet op hun verhoudingen van toepassing zijn, en dat in elk geval, indien van toepassing, de artikelen VII.27, §3, VII.28, VII.34, VII.36 tot VII.38, VII.41, VII.49 tot VII.51 en VII.55, §1 WER, in het geheel niet van toepassing zijn op hun betrekkingen en dat de andere bepalingen die verplichtingen opleggen aan de leverancier (G&V) in de grootst toegelaten wettelijke mate, worden uitgesloten of beperkt. De gebruiker van de betalingsdienst (de klant) draagt onder meer, doch niet hiertoe beperkt, alle risico’s verbonden aan niet-toegestane betalingstransacties, waaronder, doch niet beperkt tot, deze mogelijk gemaakt door skimming of andere frauduleuze technieken. De termijn in VII.33 WER wordt ingekort naar één maand. De klant is dan ook gehouden binnen de maand na een niet-toegestane transactie, dit te melden aan de uitgever van de kaart.

 

 

Blokkering van CAPScard

 

De kaart wordt door G&V automatisch geblokkeerd bij volgende gevallen:

 

indien drie maal een foutieve code werd ingetikt (automatische deblokkering na 24 uur), indien de tank-limiet is bereikt, indien G&V misbruik of fraude vermoedt, indien de Klant zijn kaart meer dan 6 maanden niet gebruikt.

 

Aan iedere CAPScard wordt een gebruikslimiet per dag, per week en per maand toegekend. Indien een van deze limieten werd overschreden dan stopt automatisch de tankbeurt.

 

Aan iedere klant wordt ook een kredietlimiet toegekend, dieop soevereine beslissing van G&V steedskanworden aangepast.

 

In bovenstaande gevallen wordt de kaart automatisch geblokkeerd, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat in hoofde van de klant.

 

G&V heeft tevens het recht zonder motivering en met onmiddellijke ingang, de kaarten te blokkeren en/of definitief in te trekken en de samenwerking met de klant stop te zetten, dit ingeval van (i) geweigerde domiciliëring, (ii) laattijdige betaling, (iii) collectieve schuldenregeling of enige maatregel onder de Wet Continuïteit Ondernemingen, (iv) indien de verzekeraar van G&V aangeeft het door G&V aan de klant verleende krediet bij het gebruik van de tankkaart(en), wegens om het even welke reden, niet meer te willen/kunnen verzekeren (v) indien het eigen vermogen van de klant is aangetast en bijvoorbeeld, doch niet beperkt hiertoe, is gedaald tot onder haar kapitaal (vi) indien er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de klant haar schulden niet zal kunnen voldoen ... .”

 

G&V kan ten allen tijde met een gemotiveerd verzoek de CAPScard terugvorderen of omwisselen.

 

De klant verbindt zich er toe een teruggevonden kaart te melden bij G&V en deze pas te gebruiken na activering door G&V.

 

 

Factuur en inning

 

De transacties worden periodiek gefactureerd volgens afspraak met de klant. De standaard betalingstermijn is 7dagen na factuurdatum via domiciliëring.

 

De factuur wordt opgemaakt op basis van de transacties en het detail van deze transacties wordt per tankkaart weergegeven op de bijlage van de factuur.

 

De facturen zijn betaalbaar op vervaldatum via automatische incasso en hiervoor wordt door de klant een Europees Domiciliering mandaat (SEPA) getekend, dat aan G&V de toestemming geeft om op regelmatige basis het bedrag van de factuur op te vragen bij de bank die het mandaat beheert.

 

De klant verbindt er zich toe voldoende fondsen ter beschikking te stellen zodat de debet-opdrachten kunnen uitgevoerd worden.

 

Het versturen van de factuur en bijlage gebeurt standaard per e-mail. Indien de klant zijn factuur via post wil ontvangen dan behoudt G&V zich het recht een administratieve kost aan te rekenen van 2€ per factuur.

 

 

Optionele diensten

 

Indien de klant gebruik maakt van volgende optionele diensten verbindt hij zich er toe deze gegevens, waaronder de login en paswoorden, niet aan andere personen uit te lenen en deze strikt geheim te houden. G&V kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor misbruik van de logins of paswoorden.

 

Volgende toepassingen worden optioneel ter beschikking gesteld aan bedrijven met een wagenpark vanaf 10 voertuigen:

 

 • CAPS Online (Petrolweb website) : deze website bevat volgende informatie en functies:
  • Opvragen van informatie van tankkaarten
  • Aanvragen van nieuwe tankkaartenoBlokkeren en deblokkeren van tankkaarten
  • Opvragen van de detail van de transacties tot en met de dag-1
  • Opvragen van factuurdocumenten en bijlage
  • Opvragen van bestand met detailtransacties van de factuur.-Alerting systeem : hier kan ieder individuele tankkaart gecontroleerd worden op een aantal punten, waaronder :
  • Tanken in het weekendoTanken buiten de werkuren
  • Meer dan tankinhoud getankt
  • Niet toegelaten product getankt
  • Overschrijding van daglimiet
  • Overschrijding van weeklimiet
  • Overschrijding van maandlimiet
  • Meer dan 1 keer getankt op dezelfde dag
  • Foute km-stand ingegeven
  • Gemiddelde verbruik te hoog of te laag...

Alerting bestaat uit een Excel file die periodiek wordt verstuurd. De bedoeling is om de klant attent te maken op mogelijke onregelmatigheden (ingesteld via parameters) in het gebruik van de tankkaarten.

 

G&V kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de ter beschikking gegeven informatie en de vastgestelde onregelmatigheden.

 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

 

CAPScard Privacybeleid

 

In het kader van huidig CAPScard privacybeleid (‘CAPScard Privacybeleid’), dient onder ‘Persoonsgegevens’te worden verstaan, elk gegeven met een persoonlijk karakter zoals gedefinieerd in de Richtlijn 1995/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (i.e. iedere informatie betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen), of elke wijzigende Europese verordeningmet inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsook de toepasselijke wet met betrekking tot nationale omzetting (tezamen de ‘Privacywet’).

 

Verwerkingsverantwoordelijke’, ‘Verwerker’ en ‘Verwerking’ hebben de betekenis als omschreven in de Privacywet.

 

Bovendien, het gebruik van de CAPS Online-dienst, op de Petrolweb website (http://login.petrolweb.net/) is onderworpen aan het Privacybeleid van G&V Energy Group beschikbaar op [hyperlink].

 

De klant erkent dat wanneer de Privacywet van toepassing is, de volgende bepalingen van toepassing zijn.

 

a) Wanneer de klant de CAPScard en de verbonden diensten (de ‘Diensten’) wenst te gebruiken, aanvaardt (i) de klant (indien een natuurlijke persoon is) of (ii) elkecontactpersoonvande klant die met G&V, voor rekening van de klant, communiceert in het kader van de uitvoering van de Diensten (de ‘Betrokkene’) om G&V bepaalde Persoonsgegevens met betrekking tot hem/haar te verstrekken, zoals voor-en achternaam, professionele e-mailadres, fax-en telefoonnummers, kopie van de voorzijde van de identiteitskaart, taalkeuze, de onderneming waartoe hij/zij behoort, login, wachtwoord, toegangsrechten,log files in verband met de CAPS Online diensten, voor zover van toepassing, de facturatie-en betalingsgegevens en gegevens in verband met de kredietwaardigheid (de ‘Persoonsgegevens van de Betrokkene’). Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande en van sectie b), zijn Verbruiksgegevens alleen Persoonsgegevens van de Betrokkene wanneer enkel de klant de natuurlijke persoon is die de CAPScard persoonlijk gebruikt.

 

b) Voor alle duidelijkheid, de klant erkent dat de gegevens inzake het gebruik en het wagenpark die betrekking opdedoor de klant bestelde CAPScards (de ‘Verbruiksgegevens’) hebben, geen persoonsgegevens verwerkt door G&V zijn. Elke CAPScard heeft een uniekreferentienummer. G&V koppelt de verbruiksgegevens aan de relevante CAPScards(soort voertuig, soort brandstof, kentekenplaat, frequentie, data en plaatsen van tankbeurt, enz.). Deklant kan dan het referentienummer van een CAPScard(en de bijbehorende Verbruiksgegevens) koppelen aan hetgeïdentificeerde lid van zijn personeel dat er gebruik van maakt.Gelet op wat voorafgaat, is G&V niet verantwoordelijk voor de wijze waarop, noch voor de doeleinden waarvoor de klant de Verbruiksgegevens verwerkt.

 

c) De Betrokkene erkent en stemt er waar nodig mee in dat de Persoonsgegevens van de Betrokkenedoor G&V kunnen worden verzameld en verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden: het identificeren van de klanten het controleren van deze identificatie, het verstrekken van de Diensten, het beheren van de contractuele relatie met de klant, het vaststellen van misbruik of ongeoorloofd gebruik van de Diensten, en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan G&Vis onderworpen. Bovendien kan G&V de Persoonsgegevens van de Betrokkene verwerken teneinde het gebruik van de CAPScard en de Diensten te monitoren, het gebruik ervan te analyseren, uitbreidingen of nieuwe functies te ontwikkelen die de Diensten verbeteren en marktstudies uit te voeren. Voor zoveel als mogelijk, zal G&V geaggregeerde gegevens (zijnde gegevens die de Betrokkene niet kunnen identificeren, noch worden gekoppeld aan de Betrokkenen, zoals statistische gegevens), gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens verwerken, in plaats van Persoonsgegevens, wanneer de doeleinden van dergelijke verwerking op deze manier kan worden bereikt.

 

Bovendien verkrijgt en verwerkt G&V kredietwaardigheidsanalyses van kredietcontroleurs of tankgegevens van partnernetwerken om (i) de kredietwaardigheid te controleren van prospecten die een bestelling wensen te plaatsen, (ii) de transacties correct te kunnen factureren en (iii) controle te doen van de aan-en verkopen.

 

d) Voor zover van toepassing, garandeert de klant (i) dat hij bevoegd is om aan G&V de Persoonsgegevens van de Betrokkene voor de bovengenoemde doeleinden mee te delen, en (ii) verbindt de klant zich ertoe om de Betrokkene op de hoogte van de inhoud van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te houden.

 

e) Als de Betrokkene toestemt in het gebruik van de Persoonsgegevens van de Betrokkene voor commerciële en publicitaire communicatie-doeleinden, zal G&V de Persoonsgegevens van de Betrokkene gebruiken voor de doeleinden waarvoor de Betrokkene toestemming heeft verleend tot aan de intrekkingvan zijn/haar toestemming. Met uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene, kan G&V commerciële en reclamecommunicatie over G&V en haar producten/diensten sturen naar het e-mailadres dat het Betrokkene aan G&V heeft meegedeeld. Indien de Betrokkenewenstdat de Persoonsgegevens van de Betrokkene niet meer verwerkt worden voor commerciële en publicitaire communicatie-doeleinden, heeft de Betrokkenehet recht om zijn/haartoestemming in dit verband, op elk moment, gratis en zonder opgave van reden, in te trekken. De procedure die in een dergelijk geval dient te worden gevolgd, wordt beschreven in sectie h)van huidig CAPScard Privacybeleid.

 

f) Voor zover van toepassing, erkennen de klant en/of de Betrokkene, en stemmen er waar nodig mee, dat G&V verplicht kan worden om bepaalde gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens en Verbruiksgegevens (onverminderd de bepalingen van bovenstaande sectie b)) aan de bevoegde overheden mee te delen, in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

In het kader van (i) het verstrekken en het beheren van Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beschikbaarheid van de CAPS Online, en (ii) het gebruik ervan, kan G&V gebruik maken van diensten van onderaannemers aan wie bepaalde Persoonsgegevens van de Betrokkene kunnen worden gecommuniceerd,en ten aanzien van wie G&V passende maatregelen heeft genomen voor de bescherming van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, overeenkomstig de Privacywet.

 

In het algemeen zal G&V de Persoonsgegevens van de Betrokkene niet doorgeven aan derden, uitgezonderd het doorgeven van gegevens

 

 • die zijn toegelaten door toepasselijke wetgeving, of
 • genoemd in huidig sectie f)of elders in huidig CAPScard Privacybeleid.

De Betrokkene stemt eveneens in met het doorgeven door G&V van de Persoonsgegevens van de Betrokkene(i) aan haar verbonden bedrijven voor de bovengenoemde doeleinden en (ii)in geval van verkoop of overdracht, door G&V, aan een derde, van het geheel of een deel van haar activiteiten of activa.

 

Voor zover het doorgeven van de Persoonsgegevens van de Betrokkene betreft naar landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvan de Europese Commissie niet heeft bepaald dat deze een toereikend niveau van bescherming van Persoonsgegevens bieden, zal G&V erop toezien dat maatregelen worden genomen overeenkomstig de Privacywet.

 

De Persoonsgegevens, verzameld en verwerkt overeenkomstig huidig CAPScard Privacybeleid, zullen niet langer worden bewaard dan nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande, worden de Persoonsgegevens van de Betrokken bewaard zolang de berokkendeklant gebruik maakt van de Diensten in verband waarmee de Verwerking van deze Persoonsgegevens plaatsvindt.

 

G&Vheeft de vereiste veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de Persoonsgegevens van de Betrokkene die werden verkregen door middel van gebruik van Diensten te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen verlies evenals tegen de wijziging, het gebruik, de toegang, en iedere andere illegale of niet-toegelaten verwerking. G&Vneemt maatregelen teneinde de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens van de Betrokkenete behouden en deze te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. G&Vzal dePersoonsgegevens van de Betrokkene niet ter beschikking stellen van het publiek.

 

Overeenkomstig de Privacywet heeft de Betrokkene het recht op toegang tot de Persoonsgegevens van de Betrokkene, zoals verzameld en verwerkt door G&V, en er(voorkomend) de verbetering of verwijdering van te vragen in het geval dat ze onjuist of niet noodzakelijk zouden zijn. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het om een schriftelijk en ondertekend verzoek te richten op het e-mailadres privacy@g-v.be, met een kopie van de voorzijde van zijn/haar identiteitskaart of elk ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit het bewijs voortvloeit dat de Persoonsgegevens op de Betrokkene betrekking hebben. Indien de Betrokkene, op eender welk moment, wenst dat G&V stopt met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene voor commerciële en publicitaire communicatie, kan de Betrokkene zich, op elke moment, gratis en zonder opgave van reden, verzetten tegen toekomstige verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene voor dergelijke doeleinden, door de hierboven in huidig sectie h) beschreven procedure te volgen.

 

In het algemeen heeft de Betrokkene het recht om zijn/haar toestemming voor een Verwerking gebaseerd op diens toestemming (indien van toepassing) te allen tijde in te trekken. Deze intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is verleend.

 

Wanneer de Betrokkene van mening is dat de Verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene in strijd is met de Privacywet, heeft de Betrokkenehet recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van deEuropese Unie waarin de Betrokken zijn/haargewone verblijfplaatsof zijn werkplek heeft, of de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. De Belgische toezichthoudende autoriteit is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl).